• Şirketin Katma Değer Vergisi, Muhtasar Vergi, Damga Vergisi beyannameleri ile SGK bildirgelerinin, doğru verilip verilmediği, kayıtların doğruluğu, muhasebe kayıtları ile tutarlılığı, zamanında ve eksiksiz olarak ödendiklerinin kontrolü
  • Personel bordrolarının sondaj yöntemi ile test edilerek, maaş hesaplamalarının doğru yapılıp yapılmadığı, yasal kesintilerin tekrar hesaplanması ve kontrolü ve bu bordrolara istinaden muhasebe kayıtlarının tutarlılığının test edilmesi
  • Kanunen tutulması zorunlu defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden VUK ve TTK kapsamında kontrolü
  • Şirketin düzenlediği satış faturalarının sondaj yöntemi ile usulüne uygunluğu, aritmetik doğruluğu ve muhasebe kayıtlarının kontrolü
  • Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının sondaj yöntemi ile belgelere inilerek, doğru kayıt edilip edilmediği, belge düzeni ve kanuni sürelere uygunluğunun kontrolü